Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Aution homekoirat

Heidi Autio

0504390295

heidi.e.autio@gmail.com

Y-tunnus: 3139643-1

84100 Ylivieska

2. Rekisterissä olevat

Rekisterissä on asiakaskohteiden asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, jotka ovat raportinteko, laskutus ja asiakaspalautteet.

4. Henkilötiedot sisältävät

Henkilötiedot sisältävät yhteystiedot: nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen sekä asiakasraportin asiakaskohteesta.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi pyytää tiedot tallentamista tiedoista.

Oikaisuoikeus

Rekisteröity voi pyytää oikaisua tallentamista virheellisistä tiedoista.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa tallentamiemme tietojen käsittelyä, jos hän kokee että ne ovat lainvastaisesti käsitelty.

Suoramarkkinointikielto

Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista

Sopimuksen peruutusoikeus

Suostumuksen peruuttaminen, jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.'

Tietosuojaseloste 20.10.2021

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Aution homekoirat ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa ja asiakaskohderaporttien osalta yrityksen toiminnassaoloajan.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelee rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.